Çagalar we ulular üçin dinozawr agramly haýwanlar - 17,7 inç, 3lb

Gysga düşündiriş:

Agramly dinozawr ýakymly ýumşak gurjakdyr, telewizora tomaşa edeniňizde, uklanyňyzda we dynç alanyňyzda saklap bilersiňiz ýa-da lomber goldawy üçin oturgyçda goýup bilersiňiz.Livingaşaýyş otagyna, ýatylýan otaga, ofis, sallançak, awtoulag we islän ýeriňize ýüz tutuň, oýnawaç maşgalaňyza ýylylyk we söýgi goşýar.Bu ýumşak dino ýumşak oýunjagyny gysmak, stresimizi has gowşadyp, has rahatlandyrýar.Hatda öý haýwanlary oýnawajy hökmünde hem ulanylyp bilner, itler ony dişlerini türgenleşdirmek we itler üçin oýunjak ýoldaşy bolmak üçin ulanyp bilerler, It oýnawajy näçe dişlese-de, pagta çykmaz, gaty çeýneli we çydamly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Dinozawr agramly doldurylan dinozawr, PP pagta garyndysyndan we 100% poliester örtüginden ýasalýar, bu bolsa gaty uzyn, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.Ansat arassalamak üçin çydamly, ýuwulýan gurluşyk.Ululygy 17,7 dýuým.Agramy 3 funt.

Kiçijik eller we eller bilen sypmak üçin ajaýyp.Softumşak we rahat, dyrnaçak däl, Çaga oňa nähili garasa-da, süýümler çykmaýar.Basyşy gaty ýeňilleşdiriň, gysmak üçin ajaýyp we gaty gowy.Çagalary has ygtybarly duýuň.

Agramly dinozawr ýakymly ýumşak gurjakdyr, telewizora tomaşa edeniňizde, uklanyňyzda we dynç alanyňyzda saklap bilersiňiz ýa-da lomber goldawy üçin oturgyçda goýup bilersiňiz.Livingaşaýyş otagyna, ýatylýan otaga, ofis, sallançak, awtoulag we islän ýeriňize ýüz tutuň, oýnawaç maşgalaňyza ýylylyk we söýgi goşýar.Bu ýumşak dino ýumşak oýunjagyny gysmak, stresimizi has gowşadyp, has rahatlandyrýar.Hatda öý haýwanlary oýnawajy hökmünde hem ulanylyp bilner, itler ony dişlerini türgenleşdirmek we itler üçin oýunjak ýoldaşy bolmak üçin ulanyp bilerler, It oýnawajy näçe dişlese-de, pagta çykmaz, gaty çeýneli we çydamly.

Aýratynlyklary

1.Hemme çagalar üçin howpsuzlyk materiallary bilen.
2. Has uly agramly haýwan oýunjak.
3. Deriniň ýumşak we örän çydamly.
4. Aladalylyk we stres ýeňilligi.
5. Owadan we üýtgeşik dinozawr görnüşi.
6. Aladalylyk we stres ýeňilligi.
7. Gujaklamak we gysmak üçin ajaýyp.
8. Köp ýagdaýlar
9. Easyeňil arassalamak.
10. allhli ýaşdakylar üçin amatly.
11. Çagalar üçin ajaýyp doglan gün ýa-da dynç alyş sowgady.

Arza

Haýwan ýumşak ýassyklarymyzy çagaňyzyň otagynda bezeg ýassygy ýa-da olar üçin ajaýyp ýoldaş hökmünde ulanyp bilersiňiz, onuň hödürleýän ýakymly lezzetini gowy görersiňiz. Çagalaryň doglan güni, Ro Christmasdestwo, Hallowin we ş.m. üçin ajaýyp ýumşak dinozawr sowgatlary dinozawrdan doldurylan haýwan oýunjaklary çagalary dinozawrlar dünýäsini öwrenmäge ruhlandyryp biler we gowy oýnaýar.

Üns beriň

Dinozawr agramly ýassyk ýassygy wakuum möhürlenen halta gaplanýar.Açanyňyzdan soň, doldurgyçyň çişmegi üçin birnäçe minutlap haýyş ediň.Doldurylan haýwan ýassyklaryny güne ýa-da guradyja salsaňyz, has gowulaşar.

Üns beriň

Harydyň ady

Agramly haýwanlar

Mowzuk

Dinozawr

Material

Örän ýumşak ýumşak

Doldurmak

PP pagta

Reňk

Gülgüne

Ölçegi

Uzynlygy 17,7 dýuým

Agram

3 funt

Haryt maglumatlary

swavba (5)
swavba (4)
swavba (3)
swavba (2)
swavba (11)
swavba (1)
swavba (10)

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, resminamalaryň köpüsini berip bileris;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda biz muny başararys.


  • Öňki:
  • Indiki: