Dinozawrlary iýmitleniş endiklerine görä nädip klassifikasiýa etmeli

Earther ýüzünde 1000-den gowrak dinozawryň ýaşaýan bolmagy ähtimal, ýöne dinozawrlaryň ýaşy bizden gaty uzakda, olara diňe tapylan galyndylar arkaly düşünip bileris.Düzlerçe dinozawr tapyldy.Dinozawr gözlegleriniň yzygiderli ösmegi bilen, bilýän dinozawr görnüşleriniň sany artar.

Dinozawrlary iýmitleniş endiklerine görä üç topara bölmek bolar, ýagny fitofag dinozawrlar, ýyrtyjy dinozawrlar we birmeňzeş dinozawrlar.

Fitofag dinozawrlaryň mysallary:

Panosaurus (Triassic), Osnerosaurus (assura), Lianglong (assura), Brahiosaurus (urura), Stegosaurus (urura), Iguanosaurus (Cretaceous), Pleistosaurus (Cretaceous), Leinolosaurus (Cretaceous), Cretaceous Protoceratops (Cretaceous), Oxytrocornosaurus (Cretaceous), Ankylosaurus (Cretaceous), Dukozaurus (Cretaceous).

Düwürtikli dinozawrlaryň mysallary:

Günorta Krososaur (Triass), coelenteratosaurus (Triassic), Metocleidosaurus (assura), Allotrosawr (assura), ornitosaurus (assura), Spinosaurus (Cretaceous), Sharodontosaurus (Cretaceous), ahuta Pirosaurus (Cretaceousous) rex (Kretos), Tyrannosaurus rex (Cretaceous), Tyrannosaurus rex (Cretaceous), Monokladosaurus (Cretaceous), Lingpilosaurus (Cretaceous).

Nhli dinozawrlaryň mysallary:

Ornitozawr (Kretos), ýumurtga ýygýan aagondarha (Kretos).

Satýan bu taryhy biologiki dinozawr modeli oýunjak ýaly, 5PCS Trex Durmuş sikliniň şekilleri Çagalar üçin dinozawr oýnawajy - Tyrannosaurus Rex Figures Dino Playset Ösüş Kitaby Montessori Çagajyk üçin oýunjak

Bu element hakda

·5PCS DINOSAUR DURMUŞ SYCLE TOY - 1 uly T-rex, 1 kiçi T-rex, 1 dinozawr kub, 1 uly ýaprak, 1 ýumurtga üýşmesi bar.Çagalary öwrenmäge höweslendirýän owadan 3D dizaýnlary bilen kebelekleriň ýaşaýyş siklini görkezmäge kömek edýär!Ulylar we 3-5 4-6 5-8 8-12 ýaşly oglanlar we gyzlar üçin amatly.

·REALISTIK SIMULASIETA DETAILLARY - Dinozawr oýnawaç ömrüniň siklleri, hakyky jikme-jik daşky görnüşi, baý reňkleri, näzik deri gurluşy bilen.Tyrannosaurus rex-iň ösüşinde dürli döwürleri görkezýän hakyky durmuş siklleri.

·BILIM MONTESSORI TOY SET - Çagalar “Trex” -iň üýtgemegini we ösmegini görüp bilerler.Hekaýa ýazmak, yzygiderlilik, söz gurluşy, görkezmek, aýtmak we oýunlara gabat gelmek üçin hakykatdanam ajaýyp.Bu çagalaryň ünsüni we düşünjesini ýokarlandyrmaga, hyýallaryny we döredijiligini ösdürmäge we öwretmäge kömek eder.

·MULTIPURPOSE ÖWRENMEK GURAMASY - Bu dino oýunjak durmuş sikliniň şekili öwretmek, gündiz seretmek, mekdebe çenli çagalar, rol oýnamak, çykyşlar, oýunlar, oturylyşyk, doglan gün sowgatlary, mekdepdäki ylym stansiýasy we ş.m.Bilim maksatlary, diorama mekdep taslamalary, baýraklar, döredijilik oýny, öý bezegi, çaga duşy, hammam oýunjak, bag heýkeli, terrarium bezegleri we senetleri üçin hakykatdanam ajaýyp.

·HOWPSUZ MATERIAL - Dinozawrlaryň ýaşaýyş siklinde ýokary hilli gaty çydamly PVX plastmassa, Zäherli däl we yssyz haýwan heýkeljikleri oýnawaç.Animalhli haýwan oýunjaklary ABŞ-nyň oýunjak howpsuzlygy standartlaryna laýyk gelýändigi we çagalar üçin howpsuzdygyny kepillendirýär.

·Önümiň ululygy: uzynlygy 1-7 ", ini 1-4", ini 1-4 "

Çaganyň eli üçin ajaýyp, zyýany bolmaz.

AVAB (4)
AVAB (3)
AVAB (2)
AVAB (1)

Iş wagty: 21-2023-nji mart