Çarlz Fişman “Uly teşne” atly kitabynda suwuň “dikeldilmegi” barada pikir alyşdy.

Häzirki wagtda ýer ýüzündäki bu suw molekulalary ýüzlerçe million ýyl bäri bar.Dinozawrlaryň peşewini içýän bolmagymyz mümkin.Eartherdäki suw sebäpsiz peýda bolmaz we ýitmez.

Stiw Makswell we Skott atesates tarapyndan ýazylan “Suwuň geljegi: Öňde başlangyç görnüş” atly başga bir kitap dinozawrlaryň biziň ýaly suw içendigini has aýdyň görkezýär.Gazylyp alynýan energiýa ýanandan soň ýok bolar, ýöne suw yzygiderli gaýtadan işlenip bilner.

Planetamyzdaky suwuň köp bölegi ummanda saklanýan duzly suwdyr.Galan süýji suwuň ýarysyna golaýy buzluk görnüşinde, galan ýarysy ýerasty suw görnüşinde bar we diňe az bölegi köllerde, derýalarda, toprakda we atmosferada saklanýar.Mundan başga-da, diňe bu kiçijik bölegi ýer ýüzünde ýaşaýan jandarlar ulanyp bilerler.

Eartherdäki dürli suw howdanlaryndaky suw üznüksiz akyp biler.Mysal üçin, derýanyň suwy köle akýar we köldäki suw topraga aralaşyp bilýär.Gysgaça aýdylanda, bu suw howdanlaryndaky suw wagtal-wagtal aýlanyp bilýär.Başgaça aýdylanda, şol ýerdäki haýwanlaryň garnynda içýän suwy ahyrsoňy ýene tebigata akdyrylar.Şonuň üçin suw içýärsiňiz we dinozawrlar hem ony içdiler.Bu hakda pikir etmek hem dogry.Ynsanlar ýüze çykmazdan ozal ýerdäki suw dinozawrlaryň bedeninde birnäçe gezek aýlanypdyr.

habarlar-6
habarlar-8

Içýän suwumyz
Dinozawryň peşewi näçe?

Adamlaryň her gün köp suw sarp edýändigi hakykat, ýöne ýeriň öňki gözegçisi - dinozawrlar bilen deňeşdirilende, kosmosda we wagtdaky ýerdäki suwuň täsiri dinozawrlaryň bir gezek gazanan derejesine ýetip bilmez.Dinozawrlaryň ýaşy diýlip atlandyrylýan Mezozoý döwri 186 million ýyl dowam edipdir we iň gadymy maýmyn talanty ýedi million ýyl ozal ýüze çykypdyr.Teoriýa boýunça, adamlar ýüze çykmazdan ozal ýerdäki suw dinozawrlaryň bedeninde birnäçe gezek aýlanypdyr.

Içimlik suw we suwy gaýtadan ulanmak baradaky çekişme köplenç suwuň aýlawyny öz içine alýar.Istsurnalistler we alymlar suw sikliniň prosesini beýan etmek üçin aşa ýönekeý ýa-da nädogry diagrammalary çyzmagy halaýarlar.Esasy düşünje, häzirki wagtda ýerdäki suw dinozawrlaryňky bilen deňdir.

Köp sanly biologiki, fiziki we himiki prosesler yzygiderli täze suw döreder.Şonuň üçin suwy yzygiderli täzelenýän ýaly görmek bolýar.

Mysal üçin, stoluňyzdaky stakan suw yzygiderli ionlaşdyrylýar we wodorod ionlaryna we gidroksid ionlaryna bölünýär.Suw ion bolansoň, indi suw molekulasy bolmaz.

Şeýle-de bolsa, bu ionlar ahyrsoňy täze suw molekulalaryny döreder.Suw molekulasy dargandan soň derrew täzelenýän bolsa, henizem şol bir suwdygyny aýdyp bileris.

Şonuň üçin dinozawr peşewini içýärismi ýa-da içmeýäris, düşünişiňize bagly.Içgili ýa-da içmedik diýip bileris.

habarlar-9
habarlar-10
habarlar-11

Iş wagty: Mart-03-2023