Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Biziň kompaniýamyz 2021-nji ýylda döredildi we Hytaýyň Guangdong şäheriniň Şantou ýokary tehnologiýa zolagynda we Hytaýyň dünýädäki iň uly oýunjak öndürýän şäheri bolan Çenghaýdan bary-ýogy 3 km uzaklykda ýerleşýär.20 ýyldan gowrak wagt bäri iş dolandyryşy bilen meşgullanýaryn we daşary ýurt kompaniýalaryny dolandyrmak tejribesi bolan köpmilletli kompaniýalarda ýokary derejeli ýolbaşçy bolup işledim;Öz işime başlanymdan soň “Fortune 500” kompaniýalary we uly fondlar üçin dolandyryş maslahat beriş hyzmatlaryny edýärdim.In engineeringenerçilik, bölek satuw, elektron tehnologiýasy, bio-farmasewtika we awiasiýa bilen işlemek ýaly dürli pudaklarda işledim.Oýnawaç önümlerine we hil we howpsuzlyk gözegçiliginde hünär tejribesine çuňňur düşünmäge mümkinçilik berýän Hytaýda iň uly oýunjak önümçilik bazasynyň strategiki geňeşçisi boldum.Kompaniýamyz ISO ulgam standartlaryna laýyklykda önümçilik zawodlarynyň hiline berk gözegçilik edýär we 5S dolandyryşyny amala aşyrmak üçin önümçilik ussahanalaryny talap edýär.Şeýle hem, zawodlardan howpsuz iş gurşawyny üpjün etmek we işgärleriň hal-ýagdaýyny goramak üçin sosial jogapkärçiligi talap edýäris.

Biziň güýjümiz

Häzirki wagtda 500 SKU-dan gowrak oýunjak önümimiz bar, materiallara görä metal oýnawaçlara, plastik oýunjaklara, agaç we bambuk oýnawaçlaryna, mata we ýumşak oýunjaklara, kagyz oýnawaçlara we ş.m. oýun usulyna görä, enigma bölünýär, bloklar, gurallar, multfilmler, bilim, oýun oýnawaç kategoriýasy, köp ýaşly bäbekleri we ululary öz içine alýar.Geçen ýyl dünýäde 5 milliondan gowrak maşgala howpsuz, gyzykly we gyzykly oýunjak önümleri hödürledik.

Senagat tejribesi
+

20 ýyldan gowrak wagt bäri telekeçiligi dolandyrmak bilen meşgullanýar.

Oýnawaç önümleri
+

Häzirki wagtda 500 SKU-dan gowrak oýunjak önümleri bar.

Ualyllyk sarp edijiler
+

Geçen ýyl 5 milliondan gowrak maşgala oýunjak önümleri bilen üpjün etdi.

Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýanyň missiýasy

Biziň maksadymyz, internet tehnologiýasy arkaly has gowy durmuşy paýlaşmak.

Kompaniýanyň görnüşi

Görüş, haryt üpjünçiliginiň global ekosistemasyny gurmakdyr.

Kompaniýanyň gymmaty

Açyklyk, deňlik, ýerine ýetiriş we ynam gymmatlyklaryna eýerýäris.

Agaç dinozawr elipbiýi we çagalar üçin 3D Jigsaw puzzle toplumy (3)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Biz müşderilere gönükdirilen iş we çemeleşmämizi aýratyn zerurlyklaryňyza gönükdirýäris.Size hödürleýäris:
Raw Çig mallardan iň soňky önümlere çenli berk şahadatnamalara laýyklykda iň ýokary hilli.
The Tutuş prosesiň dowamynda howpsuzlyk we netijelilik.
The obeer şaryna öz wagtynda eltip bermek.
Customer Global müşderi hyzmaty.