Çagalar üçin dinozawr farasy T-Rex LED faralar

Gysga düşündiriş:

Biziň faramyzda gorkunç T-Rex-a meňzeýän gyzykly we oýnawaç dizaýn bar.Gykylyk ses effektini işjeňleşdirmek üçin eňegiň üstüne basyň.Düzülip bilinýän kellä geýilýän ulular we çagalar üçin amatly we ygtybarly bolmagy üpjün edýär.

Dinozawr çyra oýunjagymyz bilen çagaňyzyň açyk başdan geçirmelerine tolgunma getiriň.Häzir zakaz ediň we gözlegiň lezzetini öňküsi ýaly başdan geçiriň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Çagalar üçin dinozawr farasy oýnawaç bilen tanyşdyrmak, kempir gezelençleri we ýerzemin gözlegleri üçin ajaýyp ýoldaş.Ultra ýagty LED çyrasy bilen bu fara garaňkyda ajaýyp görünýär.3 AAA batareýasynda işleýär (goşulmaýar), çalyşmagy we ulanmagy aňsatlaşdyrýar.

Biziň faramyzda gorkunç T-Rex-a meňzeýän gyzykly we oýnawaç dizaýn bar.Gykylyk ses effektini işjeňleşdirmek üçin eňegiň üstüne basyň.Düzülip bilinýän kellä geýilýän ulular we çagalar üçin amatly we ygtybarly bolmagy üpjün edýär.

Dinozawr çyra oýunjagymyz bilen çagaňyzyň açyk başdan geçirmelerine tolgunma getiriň.Häzir zakaz ediň we gözlegiň lezzetini öňküsi ýaly başdan geçiriň!

Aýratynlyklary

1. Ultra ýagty LED çyrasy.

2. Dinozawryň gykylyk ses effekti.

3. Amatly sazlamak üçin sazlanylýan kellä geýilýän zolak.

4. 3 AAA batareýasynda işleýär (goşulmaýar).

Haryt maglumatlary

wsava (8)
wsava (7)
wsava (4)
wsava (2)
wsava (3)
wsava (9)
wsava (1)
wsava (6)

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, resminamalaryň köpüsini berip bileris;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda biz muny başararys.


  • Öňki:
  • Indiki: