Çaga gyzjagazlary 18 aý oýnaýar Dinozawr

Gysga düşündiriş:

Qualityokary hilli materiallar bilen ýasalan bu dinozawr oýnawaç ygtybarly we çydamly bolup, ony öwrenip we ulalansoň kiçijik çaganyňyza iň oňat ýoldaş edýär.18 aýlyk we ondan ýokary gyzlara laýyk gelýän bu oýunjak, çaga gyzyňyzyň ýüzüne ýylgyryş getirer we tükeniksiz hezil we öwreniş berer.

Indi zakaz ediň we çagaňyza ýakyn ýyllarda söýjek ýakymly we öwrediji oýunjak sowgat beriň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Çaga gyzjagazyňyzy bu ajaýyp gülgüne dinozawr çaga oýunjak awtoulagy bilen gezelenç dünýäsi bilen tanyşdyryň!Çagaňyzyň duýgusyny oýarmak üçin döredilen bu oýnawaçda birnäçe sagatlap gyzykly we gyzykly gyzykly aýdym-saz we reňkli yşyklar bar.Ses derejesiniň daşky gurşawyňyza laýykdygyny üpjün etmek üçin sesi aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz.

Universalhliumumy tigirler bilen enjamlaşdyrylan bu dinozawr oýnawajy aňsatlyk bilen dolandyrylyp we islendik tarapa dolandyrylyp bilner.Tigirler, oýnawaç awtoulagynyň ugruny hem düzedip, çaga gyzjagazyň süýrenmegini we has täsirli hereket etmegine kömek edýär.

Qualityokary hilli materiallar bilen ýasalan bu dinozawr oýnawaç ygtybarly we çydamly bolup, ony öwrenip we ulalansoň kiçijik çaganyňyza iň oňat ýoldaş edýär.18 aýlyk we ondan ýokary gyzlara laýyk gelýän bu oýunjak, çaga gyzyňyzyň ýüzüne ýylgyryş getirer we tükeniksiz hezil we öwreniş berer.

Indi zakaz ediň we çagaňyza ýakyn ýyllarda söýjek ýakymly we öwrediji oýunjak sowgat beriň!

Aýratynlyklary

1. Çaga gyzjagazyňyzy bu ajaýyp gülgüne dinozawr oýunjak awtoulagy bilen sürmegi öwrenmäge höweslendiriň.

2. Sensor ösüşini güýçlendirmek we kiçiňizi çekmek üçin aýdym-saz we yşyklar.

3. Ses düwmesi, başgalary biynjalyk etmezlik üçin ses derejesini dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

4. ugry düzetmek we hereketi ýeňilleşdirmek üçin uniwersal tigirler bilen enjamlaşdyrylan.

5. 18 aýlyk we ondan ýokary gyzlara laýyk gelýän bu dinozawr oýnawaç, çagaňyz üçin ajaýyp sowgatdyr.

Haryt maglumatlary

savasv (4)
savasv (5)
savasv (3)
savasv (7)
savasv (8)
savasv (9)

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, resminamalaryň köpüsini berip bileris;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda biz muny başararys.


  • Öňki:
  • Indiki: