Dinozawr, oglanlar üçin uzakdan dolandyrylýan stunt awtoulag oýunjagy

Gysga düşündiriş:

Bu 4-10 ýaş aralygyndaky çagalar üçin ajaýyp sowgat bolup, doglan günleri, Hallowin, Ro Christmasdestwo, Şükür güni we Pasha we ş.m.

Onda näme üçin garaşmaly?Çagaňyza taryhdan öňki gyzykly sowgatlary we ş.m. sowgat bermek mümkinçiligini elden gidirmäň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu döwrebaplaşdyrylan RC Stunt Dinozawr awtoulag oýunjaklary bilen taryhdan öňki gyzykly zatlara taýyn boluň!Dinozawr görnüşinde döredilen bu uzakdan dolandyrylýan awtoulag, 360 dereje ýykylmak we togalanmak hereketlerini ýerine ýetirip, çagalaryň hezil etmegi üçin interaktiw oýunjak edip biler.

Öňe, yza we çeýe hereket etmek ukyby bilen çagalar ajaýyp stuntlary ýerine ýetirmek şatlygyny başdan geçirip bilerler!Zarýad beriş wagty 90 minut, oýnamak wagty 30 minut.

Bu 4-10 ýaş aralygyndaky çagalar üçin ajaýyp sowgat bolup, doglan günleri, Hallowin, Ro Christmasdestwo, Şükür güni we Pasha we ş.m.

Onda näme üçin garaşmaly?Çagaňyza taryhdan öňki gyzykly sowgatlary we ş.m. sowgat bermek mümkinçiligini elden gidirmäň.

Aýratynlyklary

Sowuk dinozawr oýnawaç dizaýny: Bu RC Stunt awtoulagy dinozawryň kellesi görnüşinde döredilip, 360 dereje ýykylmak we togalanmak hereketlerini ýerine ýetirip biler.

2.4 GGs Uzakdan Dolandyryş Awtoulag Oýnawajy: Dinozawr ýaly şekilli 2.4 GGs uzakdan dolandyrmak, has giň ulanmaga we has güýçli päsgelçiliklere garşy ukyplylygy üpjün edýän ýygylyk zolagynda işleýär we 4-12 ýaş aralygyndaky çagalaryň oýnamagyna mümkinçilik döredýär. bilelikde.

Gaýtadan zarýad berilýän we LED ýeňil RC awtoulagy: qualityokary hilli, gaty ABS plastmassadan ýasalan bu uzakdan dolandyrylýan awtoulag, içerki yşyklar bilen yşyklandyrylan hakyky dokumalary bilen ajaýyp optiki 3D illýuziýa döredýär.Bu RC stunt awtoulagy 500mAh zarýad berilýän batareýa we salkyn LED çyralary bilen üpjün edilýär.Uzakdan dolandyrmak 2 AA batareýasyny talap edýär (goşulmaýar).

Okuw we interaktiw oýunjak: Bu, oglanlar we gyzlar üçin hyýalylygy, el-beýnini utgaşdyrmagy we logiki pikirlenmäni ösdürmäge kömek edýär.Ene-atalar çagalary bilen bu çärä hem gatnaşyp bilerler.Oýun etmegiň gyzykly usuly, ajaýyp öý işi.

Ajaýyp sowgat ideýasy: Hakyky dinozawr dizaýny we yşyklandyrylyşy bolan bu uzakdan dolandyrylýan awtoulag, 4-10 ýaş aralygyndaky çagalaryň hyýallaryny özüne çeker we doglan günleri, Hallowin, Ro Christmasdestwo, Şükür güni we Pasha baýramçylygy üçin ajaýyp sowgat bolar.

Arza

4-12 ýaş aralygyndaky çagalaryň bilelikde oýnamagy üçin ajaýyp.Deňiz kenaryna çykýarlarmy, seýilgähde hezil edýärlermi, howluda asylýarlarmy, kempirlere çykýarlarmy ýa-da öýde galýarlarmy, bu ajaýyp dinozawr awtoulag oýunjagy islendik pursat üçin ajaýyp sowgatdyr.

z reklama mahabaty (2)
z maslahat (3)
z maslahat (4)
z maslahat (5)

Parametrler

Haryt ady Dinozawr RC Stunt awtoulag oýunjagy
Reňk Greenaşyl / Gök
Material ABS Plastiki
Önümiň ölçegleri 7.01 x 5 x 4,8 dýuým
Maslahat berilýän ýaş 4-10 ýyl

Gurluşlar

svava

Jikme-jiklikler

z adv mahabaty (1)
z maslahat (5)

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

3. Ortaça gurşun wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda biz muny başararys.


  • Öňki:
  • Indiki: