Çagalar we çagalar üçin dinozawr köpürjik gül oýnawaçlary

Gysga düşündiriş:

Onda näme üçin garaşmaly?Oorapyk we açyk çäreler üçin ajaýyp, doglan günler we dynç alyş günleri üçin ajaýyp sowgat edýär.Çagalaryňyz doglan gün dabaralarynda, festiwallarda, Pasha, Ro Christmasdestwo we ş.m. birnäçe sagatlap hezil edip bilerler. Bu ajaýyp dinozawr köpürjigi, islendik waka üçin ajaýyp sowgatdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Dinozawr köpürjik oýnawaç ýaragy, hemme ýerdäki çagalaryň hyýalyny özüne çekjek gyzykly we üýtgeşik köpürjik ýarag.Owadan we dostlukly dinozawr dizaýny bilen bu köpürjik üfleýji, beýlekilerden tapawutlanýan interaktiw oýunjakdyr.

Ulanmak aňsat, diňe 2 AA batareýasyna giriň (goşulmaýar), köpürjik taýajygyny ergin bilen doldurylan tabaga çümdüriň we köp sanly köpürjik döretmek üçin pistolet basyň.Bu köpürjikli ýarag dürli köpürjik ululyklaryny partladyp biler, bu bolsa çagalaryňyzyň dürli görnüşdäki we ululykdaky köpürjiklerden lezzet alyp biljekdigini aňladýar.

Onda näme üçin garaşmaly?Oorapyk we açyk çäreler üçin ajaýyp, doglan günler we dynç alyş günleri üçin ajaýyp sowgat edýär.Çagalaryňyz doglan gün dabaralarynda, festiwallarda, Pasha, Ro Christmasdestwo we ş.m. birnäçe sagatlap hezil edip bilerler. Bu ajaýyp dinozawr köpürjigi, islendik waka üçin ajaýyp sowgatdyr.

Aýratynlyklary

Owadan we dostlukly dizaýn: Üýtgeşik dinozawr dizaýny bilen bu köpürjik urýan, çagalaryň hyýalyny özüne çeker we beýleki köpürjik ýaraglaryndan tapawutlanar.

Ygtybarly we zäherli däl: Zäherli ABS materialyndan ýiti gyrasy ýa-da ýakymsyz ysy ýok, bu köpürjik urýan çagalar we öý haýwanlary üçin aladalanman ulanmak üçin howpsuzdyr.

Ulanmak aňsat: Diňe 2 AA batareýasyna giriň, köpürjik taýagyny ergine batyryň we dürli ululykdaky reňkli köpürjikleri döretmek üçin pistolet basyň.

Çagalar üçin amatly sowgat we Fotosurat üçin ajaýyp fon: Çagalar üçin islendik pursat üçin iň oňat sowgat we suratçylaryň surata düşürmek üçin fon hökmünde ulanmagy üçin ajaýyp sowgat.

Lighteňil we göçme: Syýahat we gezelenç etmek üçin ajaýyp, şonuň üçin çagalaryňyz nirä gitse-de köpürjikleri kowalap bilerler.

Arza

Deňiz kenaryna çykýarlarmy, seýilgähde hezil edýärlermi, howluda asylýarlarmy ýa-da kempire çykýarlarmy, bu ajaýyp dinozawr köpürjigi islendik pursat üçin ajaýyp sowgatdyr.

swawaw (6)
swawaw (3)
swawaw (4)
swawaw (5)

Parametrler

Haryt ady Dinozawr köpürjik oýunjak ýaragy
Reňk Greenaşyl
Material Akrilonitril Butadien Stiren
Önümiň ölçegleri 11 x 11 x 5 dýuým
Maslahat berilýän ýaş 36 aý - 12 ýyl
Stil Bubble Blower, Bubble Gun, Dinozawr

Gurluşlar

sawaw (2)

Jikme-jiklikler

sawaw (1)

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

3. Ortaça gurşun wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda biz muny başararys.


  • Öňki:
  • Indiki: