Dinozawryň doglan güni oturylyşygy Çagalar üçin saçak enjamlary - 24 paket

Gysga düşündiriş:

100% iýmit derejeli materialdan, biodegrirlenip bilinýän, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan işlenip bilinýän, agyr kagyzdan ýasalan.Salfetkalar çydamlylygy üçin 2 gatlak galyňlykda.Önümimiz sahy iýmit böleklerini ýyrtmazdan, döwmezden ýa-da bukulmazdan aňsatlyk bilen dolandyrmak üçin güýçli bolýar.Mikrotolkunly tabaklary ýa-da käseleri ulanmaň.Kuboklar diňe sowuk içgiler üçin niýetlenendir.

Bu dinozawr oturylyşyk bezegleri diňe doglan gün üçin bezeg däl.Oturylyşykdan soň arassalananyňyzda daşlaşdyryp bilersiňiz we daşky gurşawyň hapalanmagyna sebäp bolmaz, Wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaň.Bütin gije myhmanlaryňyzy haýran galdyrýan temaly oturylyşyk gurup bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu dinozawryň doglan güni üçin gap-gaçlar toplumy, ýakymly dinozawr, tropiki ösümlik ýapraklary, ROAR harpy bilen ýasalan.Uly 9 dýuýmlyk nahar tabaklary, 7 dýuýmlyk kiçijik desert tabaklary, 9 unsiýa içgi käseleri we 6,5 dýuým salfetkalar bar.Bir wagtyň özünde 24 adama hyzmat edip bilersiňiz.Bu joşgunly nagyşlar we açyk reňkler bilen, oturylyşygyňyza ajaýyp reňk goşar we çagalaryňyz üçin ýatdan çykmajak ýadygärlik döreder.

100% iýmit derejeli materialdan, biodegrirlenip bilinýän, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan işlenip bilinýän, agyr kagyzdan ýasalan.Salfetkalar çydamlylygy üçin 2 gatlak galyňlykda.Önümimiz sahy iýmit böleklerini ýyrtmazdan, döwmezden ýa-da bukulmazdan aňsatlyk bilen dolandyrmak üçin güýçli bolýar.Mikrotolkunly tabaklary ýa-da käseleri ulanmaň.Kuboklar diňe sowuk içgiler üçin niýetlenendir.

Bu dinozawr oturylyşyk bezegleri diňe doglan gün üçin bezeg däl.Oturylyşykdan soň arassalananyňyzda daşlaşdyryp bilersiňiz we daşky gurşawyň hapalanmagyna sebäp bolmaz, Wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaň.Bütin gije myhmanlaryňyzy haýran galdyrýan temaly oturylyşyk gurup bilersiňiz.

Aýratynlyklary

1. 24 myhman üçin dinozawr oturylyşygy.

2. Agşamlyk tabaklary, desert tabaklary, salfetkalar, käseler

3. Owadan we işjeň dinozawr dizaýny.

4. Çagalar üçin howpsuz ekologiýa taýdan amatly material.

5. Ulanmak aňsat.

6. Wagtyňyzy tygşytlaň.

7. Çaga duşy, doglan güni we oturylyşygy üçin ajaýyp.

Arza

Dinozawryň doglan gününde oturylyşyk bezegleri ýa-da çaga duşy, ilkinji doglan gün toýy, piknikler, Ro Christmasdestwo, ýygnanşyklar, açyk meýdan wakalary we başgalar üçin ajaýyp.

Parametrler

Harydyň ady

Dinozawr partiýasy üçin gap-gaç toplumy

Bukja

24 x 9 dýuýmlyk nahar tabaklary, 24 x 7 dýuým desert tabaklary,

24 x 9 unsiýa içgi käseleri, 24 x 6,5 dýuým salfetkalar.

Material

Iýmit bahasy kagyzy

 

Jikme-jiklikler

aegvewg (4)
aegvewg (7)
aegvewg (5)
aegvewg (6)
aegvewg (3)

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

3. Ortaça gurşun wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda biz muny başararys.


  • Öňki:
  • Indiki: