Çagalar üçin çişip bolýan dinozawr urmak sumkasy - 47 inç

Gysga düşündiriş:

Harydyň ady:Çagalar üçin sumka
Bukja:1 sumka
Mowzuk:T-Rex
Material:PVC, Winil
Embygnalan ululygy:Kagyz gutusy - 34 ″ * 47 ″ dýuým (L * H)
Maslahat berilýän ýaş:3 ýyl we ondan ýokary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Dinozawr urýan haltamyz ortaça çydamly PVX materialdan ýokary.Çagalar üçin çydamly çişirilýän halta ýasamak üçin galyň winil mata we takyk kebşirlemek bilen bezelendir.Howpsuzlygyny göz öňünde tutup guruldy.Syzdyrmaga çydamly we göz ýaşardyjylyga çydamly, güýçli urga we beýleki açyk şertlere çydamly bolýar.

Gowy dizaýn edilen T-Rex boksçy görnüşi, elbetde, çagalaryň ünsüni özüne çekýär we boks bilen meşgullanmaga, işlemäge we wideo oýunlaryndan uzak durmaga wagt sarp edýär.Çagalaryň ulalmagyna ýoldaş bolan dinozawr boks sumkasy gowy saýlaw.

Bu 3 ýaşdan 14 ýaşa çenli çagalar üçin amatlydyr.Çagajyk sumkasy bilen oýnamak, giperaktiw çagalar üçin energiýasyny boşatmagyň ajaýyp usulydyr.Çagalara nädip jemlenmelidigini we ünsi jemlemegi öwrenmäge kömek eder.

Çagalar üçin çişirilýän-dinozawr-pyçak-sumka --- 47inç-uzyn-5
Çagalar üçin çişirilýän-dinozawr-pyçak-sumka --- 47inç-uzyn-6
Çagalar üçin çişirilýän-dinozawr-pyçak-sumka --- 47inç-uzyn-7

Aýratynlyklary

1. 47 dýuým çişirilýän T-Rex haltajygy.

2. qualityokary hilli PVX-den ýasaldy.

3. Çagalar üçin howpsuzlyk materiallary.

4. Syzdyryjy, urmaga çydamly, dik we yza gaýdyş.

5. Islänleri ýaly uruň we hiç kime zyýan bermäň.

6. Gurmak aňsat.

7. oorapyk we açyk oýnamak üçin ajaýyp.

8. Çagalara energiýasyny boşatmaga kömek ediň.

9. Çagalaryňyz üçin ajaýyp doglan gün ýa-da baýramçylyk sowgady.

Arza

Çagalary içerde we daşarda, kompýuterlerden we enjamlardan uzakda saklaň.Tükeniksiz güýji bolan çagalar üçin ajaýyp önüm.Şeýle hem suwda ýüzüp bilýär we howuz oýunjagy hökmünde hem ulanylyp bilner.Çagalar üçin doglan gün dabarasy bezegleri we sowgatlar üçin ajaýyp önüm!

Çagalar üçin çişirilýän-dinozawr-pyçak-sumka --- 47inç-uzyn-4

Ulanmak boýunça görkezmeler

1-NJI ÄDIM
Aşaky klapany 2 litr suw (ýa-da 2 kg çäge) bilen dolduryň, soňra gapagy we klapany berk oturyň.

2-nji ädim
Gapdal sumkany gapdal howa klapanyndan doly çişiriň.

Gurnanyňyzda, çişmezden ozal suw ýa-da gum goşuň.

ulanmak

Parametrler

Harydyň ady Çagalar üçin sumka
Bukja 1 sumka
Mowzuk T-Rex
Material PVC, Winil
Gurnalan ululyk Kagyz gutusy - 34 "* 47" dýuým (L * H)
Maslahat berilýän ýaş 3 ýyl we ondan ýokary

  • Öňki:
  • Indiki: